สรุปสาระสำคัญ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะและกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย

ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ณ โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี

 

 

0000นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน ๔๓๓ คน  ได้แก่   
๑. กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ ๒ สาขา ประกอบด้วย

0000๑.๑ สาขาการแพทย์แผนไทย000000000จำนวน ๙๙   คน

0000๑.๒ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์0000จำนวน ๔   คน

๒. กลุ่มผู้มีความรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย
0000๒.๑ กลุ่มหมอพื้นบ้าน (๔ ภาค)             จำนวน ๗๓ คน
0000๒.๒ กลุ่มนักวิชาการ                       จำนวน ๗๐ คน
0000๒.๓ กลุ่มผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทย     จำนวน ๖๔ คน
0000๒.๔ กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร         จำนวน ๖๗ คน
0000๒.๕ กลุ่มองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน ๕๖ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
0000๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และสาระสำคัญ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒

0000๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครองและเฝ้าระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตลอดจนการรวมกลุ่มเครือข่ายฯ

ผลที่ได้รับ
0000๑. กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะและกลุ่มผู้มีความรู้ ความสามารถหรือมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย ได้รับทราบสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒

0000๒. มีการพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด และเสนอแนวทาง การรวมกลุ่ม การพัฒนาเครือข่าย

0000๓. รับทราบระเบียบและประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง หมอพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้เงื่อนไขระเบียบกำหนด

0000๔. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
00000000๔.๑ ควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และการรวมกลุ่มในระดับจังหวัด/พื้นที่ โดยผ่านกลไกของนายทะเบียนจังหวัด อย่างต่อเนื่อง
00000000๔.๒ สร้างระบบหรือกลให้เกิดการยอมรับผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด แก่ชุมชนท้องถิ่น
00000000๔.๓ พัฒนาและกำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดในการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครอง และเฝ้าระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในพื้นที่
00000000๔.๔ มีกลไกในการยกย่อง เชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิ
00000000๔.๕ มีช่องทางในการสื่อสาร และรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
00000000๔.๖ เชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานระหว่างเครือข่าย ร่วมกับภาคราชการ/ภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชน ในจังหวัด/พื้นที่
00000000๔.๗ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรในชุมชน