สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  น.พ.ปภัสสร  เจียมบุญศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๒๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
0000๑. รับทราบ
00000000๑.๑ ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
00000000๑.๒ รายงานการการดำเนินงาน
000000000000๑.๒.๑ การสิบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร
000000000000๑.๒.๒ การตรวจสอบข้อมูลประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า
000000000000๑.๒.๓ ความคืบหน้าการประสานงานเพื่อเพิกถอนและคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทองเนื้องาม

0000
๒. พิจารณา
00000000๒.๑ ข้อมูลสาระสำคัญข้อถือสิทธิของสิทธิบัตรกวาวเครือขาว
00000000๒.๒ แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิในระดับจังหวัด/พื้นที่
00000000๒.๓ แนวทางปฏิบัติในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อการเฝ้าระวัง

ผลที่ได้รับ

0000๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
00000000๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอประจำเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๕๔
00000000๑.๒ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ
00000000๑.๓ ข้อมูลการสืบค้น/ตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสมุนไพรตามรายการที่มีการเฝ้าระวัง

0000๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
00000000๒.๑ การตรวจสอบข้อมูลสาระสำคัญของคำขอจดทะเบียนในข้อถือสิทธิบัตรกวาวเครือขาว เปรียบเทียบกับกรรมวิธีปรุงยาแผนไทย ๒๘ วิธี
0000โดยเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารอ้างอิงทางวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิสูจน์เปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าสาระสำคัญข้อถือสิทธิ ไม่มีความใหม่ ไม่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น จึงไม่ควรรับจดสิทธิบัตรดังกล่าว

                  

00000000๒.๒ แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิในระดับจังหวัด โดยเร่งรัดในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เครือข่ายนายทะเบียนจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง และเน้นไปยังชุมชนท้องถิ่นให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการดำเนินงาน    
00000000๒.๓ แนวทางปฏิบัติในการสืบค้น/ตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตรหรือข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
กรณีตรวจสอบพบว่า สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า เหมือนหรือคล้ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยชัดเจน ให้ประสานส่งข้อมูล ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทันที

0000กรณีสงสัยว่าอาจเหมือนหรือคล้ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้ประสานข้อมูลไปยังผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็น