ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือ
รับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ออกระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อให้การรับรองหมอพื้นบ้านที่มอได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสม