การแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

                          
นายแพทย์เรวัต  วิศรุตเวช
ดร.อดิศักดิ์  อัสมิมานะ
     
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) สุรินทร์ อยู่แก้ว
พันเอก (พิเศษ)
ประเสริฐ บัวเขียว
นายวัชรา  จิตต์พาณิชย์
นายสุพจน์ ฤชุพันธุ์
นายบิณฑ์  บรรลือฤทธิ์

 

                                          
นายแพทย์เรวัต  วิศรุตเวช