สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่  ๒๑ มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM ๖) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

ประธานการอบรม  :  นางกัญจนา  ดีวิเศษ  
                        ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผู้เข้าร่วมอบรม      : อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร     จำนวน  ๔๖ คน  
       คณะทำงาน                                             จำนวน  ๑๒  คน  

วิทยากร                  :  อาจารย์พิมพ์พรรณ   ไพบูลย์หวังเจริญ     ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ
                             อาจารย์จุง            ดิบประโคน          นักภาษาโบราณชำนาญการ

วัตถุประสงค์ :
      ๑.  เพื่อให้อาสาสมัครสามารถอ่านตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่บันทึกเป็นภาษาไทยโบราณได้เบื้องต้น
      ๒. เพื่อรวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย และตำรา การแพทย์แผนไทย ที่เป็นภาษาโบราณได้ถูกต้อง

ผลที่ได้ :   
      ๑. อาสาสมัครได้ฝึกและสามารถอ่านภาษาโบราณจากเอกสารโบราณได้เบื้องต้น
      ๒. อาสาสมัครจะมีดำเนินการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย และตำราการแพทย์แผนไทยในชุมชน