สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

โดยมี    นายแพทย์สุพรรณ  ศรีธรรมมา  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๒๖ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ

๑.๑ ผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่
๑.๒ ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์สมุนไพรในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

๒. พิจารณา

0000๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๘ แห่ง (เป้าหมายเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๒ จำนวน
๑๓ แห่ง)
0000๒.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวัง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
และถิ่นกำเนิด  

ผลที่ได้รับ

๑. รับทราบ

0000๑.๑ ผลการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โดยเฉพาะพืชสมุนไพรเจี้ยวกู่หลาน สมุนไพรก่อ และสมุนไพรปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้า 
0000๑.๒ ความก้าวหน้าการเสนอร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น)
จำนวน ๗ พื้นที่ โดยคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว
จะได้นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศใช้แผนฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามขั้นตอนต่อไป
0000๑.๓ คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในการปรับแก้ไขช่วงเวลาของแผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และถิ่นกำเนิด
จากเดิม พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็น พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อให้สอดคล้อง    ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ และจะได้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
0000๑.๔ การปรับแก้ไขโครงการสนับสนุนการสำรวจและประเมินสถานการณ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิดระดับจังหวัด ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบฝ่ายเลขานุการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อไป
0000๑.๕ ผลการดำเนินงานการพัฒนาและให้บริการแพทย์แผนไทยของศูนย์แพทย์แผนไทยวัดต้นเหียว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของรูปแบบการมีส่วนร่วมและศักยภาพของพื้นที่

๒. ให้ความเห็นชอบ
0000๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) จำนวน ๘ แห่ง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบข้อมูลวิชาการของสมุนไพรเรียบร้อยแล้ว โดยเสนอแนะให้ปรับข้อความ ในรายละเอียดของแผนฯ บางพื้นที่ให้ชัดเจน และทบทวนจำนวนประมาณการงบประมาณของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงและกิจกรรม
ฝ่ายเลขานุการ จะได้นำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับต่อไป
0000๒.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวังและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และถิ่นกำเนิด โดยมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานแจ้งไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
00000000๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
00000000๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
00000000๓) กระทรวงสาธารณสุข
0000ในการพิจารณา ตรวจสอบ แก้ไข และให้ความเห็นชอบ เพื่อนัดหมายลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ดังกล่าว และมีปลัดกระทรวงฯ แต่ละกระทรวง เป็นพยาน ฝ่ายเลขานุการ จะได้ประสานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดพิธี ลงนาม ให้สอดคล้องกับวันอังคารที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี