สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔   

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗  ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS ๖)

ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  นายแพทย์ปภัสสร  เจียมบุญศรี    รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน

วัตถุประสงค์
 
๑.รับทราบ
๑.๑  การเพิ่มจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕        

๑.๒  การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.๓  รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ปี ๒๕๕๔

๑.๔  รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒.พิจารณา

๒.๑  (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกฯ  คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดบัตรเลือกฯ  และคณะทำงานดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกฯ และแผนผังการดำเนินการนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลที่ได้รับ

๑. คณะกรรมการรับทราบ
๑.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ปี ๒๕๕๔
๑.๒ บัญชีรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. ให้ความเห็นชอบ
๒.๑ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๒ (ร่าง) ขั้นตอนและการดำเนินการตรวจนับคะแนนบัตรเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๓ (ร่าง) แบบฟอร์มต่าง  ๆ   ที่ใช้ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีข้อเสนอแนะให้ประสานกลุ่มนิติการตรวจสอบข้อความ รูปแบบคำสั่งให้ถูกต้องชัดเจน   และเสนอแต่งตั้งต่อไป