สรุปประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากร ฯ
และทะเบียนภูมิปัญญา ฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS 6) ชั้น ๑
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม   :  นางกัญจนา   ดีวิเศษ     ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผู้เข้าร่วมประชุม      :   อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร     จำนวน  ๔๙ คน  
                         คณะทำงาน                             จำนวน  ๑๐ คน  


วัตถุประสงค์
เพื่อ
000           ๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยของเขตใน กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขยายพื้นที่ดำเนินการ ฯ ในปี ๒๕๕๕
                ๒. เพื่อประเมินศักยภาพของอาสาสมัครและแหล่งของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                ๓. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการ ฯ

ผลที่ได้รับ
                ๑. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๖ เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา  เขตจอมทอง เขตบางแค  เขตหนองแขม เขตสวนหลวง เขตบางกอกน้อย
               ๒. แกนนำของอาสาสมัคร  ให้ความร่วมมือและประเมินศักยภาพของพื้นที่ทั้ง ๖ เขต พบว่า มีความพร้อมในการดำเนินงาน โครงการ ฯ ปี ๕๕ ทั้ง ด้านบุคลากรและแหล่งข้อมูลภูมิปัญญา ฯ และบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทย ในเบื้องต้น
               ๓. ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครในการดำเนินงานโครงการ ฯ ปี ๒๕๕๕