สาระสำคัญการประชุม

รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔  

ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

 

โดยมี    อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0000 0000กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
00กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
0000 0000 0000ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0000 0000 0000กลุ่มเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ๗ สาขา
0000 0000 0000ผู้แทนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๕ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
0000๑. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้รับ
๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบสาระสำคัญ ผลการดำเนินงานในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร และบริเวณถิ่นกำเนิด ของสมุนไพร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒  

๒. ได้รับข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0000๒.๑ จัดทำข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้ชัดเจน ไว้ใช้เป็นข้อมูลและหลักฐาน   ในการอ้างอิง
0000๒.๒ ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดในการสำรวจ รวบรวม เพื่อรับจดแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาฯ และสมุนไพร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
0000๒.๓ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
0000๒.๔ ประสานการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาฯ และสมุนไพรในความครอบครองฯ ของเจ้าของ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
0000๒.๕ ให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง หรือสัญจรในระดับพื้นที่/ภูมิภาค

๓. ประสานแจ้งเพื่อส่งต่อข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ๔. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จะได้นำความเห็น และข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับใช้ในการวางแผนและพัฒนางานต่อไป