สาระสำคัญการประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของจังหวัด

เพื่อการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔  

ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

 

โดยมี   นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ   นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข สาขาพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
000000กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยของจังหวัด จำนวน ๑๓๕ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ
0000๑.๑ สาระสำคัญการเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0000๑.๒ มุมมองการเฝ้าระวังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ในระดับจังหวัด

ผลที่ได้รับ
๑. ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด และผู้รับผิดชอบงาน มีความรู้ ความเข้าใจในการคุ้มครอง เฝ้าระวัง และพิทักษ์สิทธิ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

๒. ผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด รับทราบแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในระดับพื้นที่

0000๒.๑ การปกป้องภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระดับจังหวัด ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่กลุ่มเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ ภูมิปัญญาฯ และสมุนไพรที่ต้องปกป้องและเฝ้าระวัง  กลวิธีการดำเนินงาน หรือกลไกในการปกป้อง และเฝ้าระวังการเชื่อมโยงและบูรณาการกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

0000 ๒.๒ การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาฯ และสมุนไพร ให้เป็นหมวดหมู่ และจัดทำทะเบียน  เป็นสมบัติของประเทศ

0000 ๒.๓ สร้างกลุ่มเครือข่ายระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังฯ เช่น ให้มีอาสาสมัครเฝ้าระวังฯ จัดกลุ่มเยาวชน หรือนักเรียนให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน

          ๓. พัฒนาบทบาทและศักยภาพของนายทะเบียนจังหวัด และกลุ่มเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการดำเนินงานระดับพื้นที่