สาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย (สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสันป่าตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงให
ม่

 

ประธานการประชุม   :  แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ     อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุม      :  คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๗ คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อ
0000   ๑. รับทราบ
                ๑.๑ ความก้าวหน้าการประเมินศักยภาพเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้านให้มีใบประกอบโรคศิลปะ
                ๑.๒ สรุปผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ 
                ๑.๓ ความก้าวหน้าการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่
                ๑.๔ ความก้าวหน้าการดำเนินการเสนอ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ ต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน ๗ พื้นที่
          ๒. พิจารณา
                ๒.๑ (ร่าง) แบบแจ้งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                ๒.๒ (ร่าง) แบบหนังสือประจำตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม      ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                ๒.๓ (ร่าง) แบบหนังสือรับรองประจำตัวหมอพื้นบ้าน

ผลที่ได้ :   
0000    ๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
                ๑.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้าน ให้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ       ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ค) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ  โดยเสนอแนะในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก    หมอพื้นบ้านกลุ่มดังกล่าว
และให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองประจำตัวหมอพื้นบ้าน โดยอาศัยตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมอบหมายกลุ่มนิติการ และสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
                ๑.๒ สรุปผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔   จัดงานในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค ๕ จังหวัด โดยมอบหมายสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จัดทำโครงการเสนอของบประมาณจากกองทุนฯ สนับสนุนการจัดงานในภูมิภาค ที่จะจัดงานในช่วงฤดูหนาว (ธันวาคม ๒๕๕๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
                ๑.๓  ความก้าวหน้าการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ โดยมอบหมายสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ เร่งรัดการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ จัดทำบัญชีรายชื่อแต่ละกลุ่ม และนัดประชุม ก.ส. ต่อไป
                ๑.๔ เห็นชอบในการปรับช่วงเวลาของ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ จาก พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริง และนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตามขั้นตอนต่อไป
         ๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
                ๒.๑ แบบแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยให้ใช้แบบสำรวจทะเบียนภูมิปัญญาฯ         เป็นแนวทางออกแบบ และแจ้งจังหวัดดำเนินการ โดยให้เพิ่มตราครุฑและข้อความอ้างอิงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
                ๒.๒ แบบหนังสือรับรองประจำตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ
                ๒.๓ แบบหนังสือรับรองประจำตัวหมอพื้นบ้าน ตามกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง
         ๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติม
                ๓.๑ ควรให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ เพิ่มในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                ๓.๒ ควรเพิ่มเติมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการฯ สังคายนาตำรับ/ตำราฯ และคณะอนุกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
         ๔. กำหนดการปะชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป มอบฝ่ายเลขานุการประสานนัดหมายท่านประธาน และอธิบดี เพื่อกำหนดวันต่อไป