สรุปประชุมการติดตามการดำเนินงานการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ

และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม   :  นางกัญจนา   ดีวิเศษ     ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผู้เข้าร่วมประชุม     : อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร     จำนวน  ๕๓ คน  
      000000000000คณะทำงาน                             จำนวน  ๑๐ คน  

วัตถุประสงค์ :
0000๑. เพื่อสรุปและประเมินผลโครงการฯ
0000๒. เพื่อนำเสนอข้อมูลพื้นที่และการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๕๕

ผลที่ได้ :   
0000๑. การจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯในเขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๗,๗๕๘ รายการ
00000000๑.๑ เขตทุ่งครุ  จำนวน ๓,๕๕๕ รายการ และเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๔,๒๐๓ รายการ
00000000๑.๒ การจัดทะเบียนฯ จำนวน ๗,๗๕๘ รายการ ประกอบด้วย
000000000000๑.๒.๑ ทะเบียนบุคลากรฯ จำนวน ๔๕ รายการ
000000000000๑.๒.๒ ทะเบียนภูมิปัญญาฯ ที่เป็นตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๖๒ รายการ
000000000000๑.๒.๓ ทะเบียนภูมิปัญญาฯ ที่เป็นตำรับยาแผนไทย จำนวน ๗,๖๕๑ รายการ 

0000
๒. นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่และรายชื่ออาสาสมัครเพื่อดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๕๕ จำนวน ๙ เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา เขตหลักสี่  เขตจอมทอง เขตบางบอน เขตคลองสาน เขตธนบุรี เขตบางแค  เขตหนองแขม และเขตบางพลัด รวมทั้งเสนอเพิ่มเติม ๓ เขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตสวนหลวง เขตบางกอกน้อย

               0000๓. คัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ปี ๒๕๕๕ ร่วมกันเบื้องต้น จำนวน ๖ เขต ได้แก่ เขตคลองสามวา เขตจอมทอง  เขตสวนหลวง เขตบางพลัด เขตหนองแขม และเขตบางแค และเสนอให้อาสาสมัครของเขตพื้นที่คัดเลือกนำเสนอลักษณะ และต้นทุนทางภูมิปัญญาฯของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ต่อไป