สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ 

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ จังหวัดลำปาง

 

โดยมี    พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ   อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๙๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
0000๑. รับทราบ
00000000๑.๑ ผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่
00000000๑.๒ ทัศนศึกษาสมุนไพรพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์เป้าหมาย ปี ๒๕๕๔ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
0000๒. พิจารณา
00000000๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๘ แห่ง (เป้าหมายเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓ แห่ง)
00000000๒.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจและประเมินสถานการณ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
00000000๒.๓ (ร่าง) โครงการสำรวจและประเมินสถานการณ์สมุนไพรฯ ระดับจังหวัด

ผลที่ได้รับ
0000๑. รับทราบ
00000000๑.๑ ผลการดำเนินงานอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดที่ผ่านมา
00000000๑.๒ ความก้าวหน้าการเสนอร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ (แผนระยะสั้น) จำนวน ๗ พื้นที่ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
00000000๑.๓ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและประเมินสถานการณ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิดระดับจังหวัด และคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินสถานการณ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด โดยปรับปรุงองค์ประกอบของคณะทำงานระดับจังหวัด และความถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบของคำสั่งฯ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามคำสั่งฯ เรียบร้อยแล้ว
00000000๑.๔ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบและอนุมัติในการแก้ไขข้อความให้ถูกต้องชัดเจน และระบุแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการในแผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๒. ให้ความเห็นชอบ

0000๒.๑ กรอบกิจกรรม แนวทาง และเป้าหมายการสำรวจ/ประเมินสถานการณ์สมุนไพรและ ถิ่นกำเนิดระดับจังหวัด
0000๒.๒ การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว จากเดิม เป็น (ร่าง) แผนจัดการ... พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ เพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

0000 ๓. ได้ทัศนศึกษาสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสาธารณะบ้านท่าสามัคคี ตำบล แม่ถอด อำเภอเถิน และเห็นชอบในการสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต่อไป

0000๔. ให้มีการพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้มีความครอบคลุมและทันต่อเหตุการณ์เร็วขึ้น     ในรูปแบบกลุ่มเครือข่ายจังหวัดตามภูมิภาค ๕ ภาคไปพร้อมกัน โดยอาจจัดประชุมชี้แจงและซ้อมความเข้าใจ    แนวทางการดำเนินงานให้กับนายทะเบียนจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ต่อไป

0000๕. ให้กลุ่มนิติการ ยกร่างข้อตกลงความร่วมมือฯ เป็นระดับกระทรวงฯ โดยปลัดกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

0000๖. ประสานกำหนดการประชุมครั้งต่อไป เดือนกันยายน ๒๕๕๔