สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔


วันจันทร์ที่  ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ผู้เข้าร่วมอบรม0000:0อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร0000จำนวน  ๕๕ คน  
000000000000000 0คณะทำงาน0000000000000000000จำนวน    ๘  คน  
วิทยากร000000000:0อาจารย์พิมพ์พรรณ   ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ
                  
วัตถุประสงค์ :
0000๑.  เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนุรักษ์เอกสารโบราณเบื้องต้น
0000๒. เพื่อให้อาสาสมัครมีทักษะ เลือกวิธีการทำความสะอาด และการเก็บรักษาเอกสารโบราณได้ถูกต้อง

ผลที่ได้ :   
0000๑. อาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจการอนุรักษ์เอกสารโบราณเบื้องต้น สามารถทำความสะอาด การเก็บรักษาเอกสารโบราณ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และเลือกใช้วัสดุเหมาะสม
0000๒. มีการอนุรักษ์ตำราการแพทย์แผนไทยที่มีเป็นเอกสารโบราณภายในชุมชน
0000๓. สร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักถึงความสำคัญ ของการการอนุรักษ์ตำราการแพทย์แผนไทย ที่มีเป็นเอกสารโบราณของชุมชน