สาระสำคัญการประชุม

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS ๖) ชั้น ๑

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย

 

 

โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
          ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานการประชุม และที่ประชุมเห็นชอบ
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๒ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
     ๑. รับทราบ
        ๑.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ
        ๑.๒ การประเมินศักยภาพเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้านให้มีใบประกอบโรคศิลปะ
        ๑.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาฯ
     ๒. พิจารณา
        ๒.๑ แผนพัฒนาและบกร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติ
        ๒.๒ การดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ 

ผลที่ได้รับ
      ๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
        ๑.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ โดยมีกิจกรรมดำเนินการสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่
ที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส 
        ๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาฯ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓๘ ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๙.๘๙
        ๑.๓ การดำเนินงานเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้าน ให้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ค) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
      ๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
        ๒.๑ กรอบแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม กำหนดการและสถานที่จัดงานโครงการรวมพลัง      สร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
        ๒.๒ แผนจัดทำกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์   แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยในปี ๒๕๕๔ มีเป้าเหมายดำเนินการ ๔ ฉบับ