สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมตรีผลา สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่      ผู้แทนหน่วยงานหลักในกรมฯ ที่รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน

                          

วัตถุประสงค์ เพื่อ
0000๑. รับทราบ
0000การดำเนินงาน/เตรียมการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
 
0000๒. พิจารณา
00000000- การกำหนดการและพิธีเปิดงาน
00000000- รายละเอียดการจัดงาน
00000000- มอบหมายภารกิจสำหรับผู้แทนหน่วยงานที่ไปร่วมงาน

0000๒. ผลที่ได้รับ
00000000๒.๑ รับทราบ และเห็นชอบ
000000000000๑) กำหนดการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ UD TOWN โดยมี Theme (สาระสำคัญ) ของการจัดงานคือ “สุขภาพดีวิถีไทอีสาน สืบตำนานภูมิปัญญาบ้านเฮา”
000000000000๒) แผนผังการจัดงาน/นิทรรศการแต่ละจังหวัด
000000000000๓) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมมอบใบประกอบโรคศิลปะแก่หมอพื้นบ้านที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ
000000000000๔) กำหนดพิธีเปิดงาน วันที่ ๒๑ กรกาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น.-๑๘.๓๐ น. โดย พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวรายงาน โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ฝ่ายเลขานุการ จะได้จัดทำคำกล่าวรายงาน คำกล่าวเปิดในพิธีเปิดงาน และเสนอตามขั้นตอนต่อไป        
000000000000๕) เยี่ยมชมนิทรรศการภายในบูธที่ร่วมจัดงาน ๑๙ จังหวัด และเครือข่าย
000000000000๖) ได้ประสานจองที่พัก ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
000000000000๗) มอบหมาย ผู้แทนสถาบันการแพทย์แผนไทย (นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ) และผู้นิเทศงาน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วยในการต้อนรับผู้บริหารหรือผู้แทนจากกรมต่างๆ
000000000000๘) ได้ประสานจังหวัดเจ้าภาพ  จัดเตรียมทีมสำหรับ เก็บรวบรวมแบบประเมินผลประชาชนผู้ร่วมงาน และแบบประเมินผลประชุม/เสวนาวิชาการ เพื่อส่งมอบข้อมูลฯ ดังกล่าวให้ทีมกรมฯ (ทีมหน่วยงานรับผิดชอบหลัก) รวมทั้งสรุปผลการจัดงานในภาพรวม ส่งกรมฯ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดงานทุกภูมิภาค

๒.๒ ที่ประชุมมีข้อเสนอ ดังนี้
00000000๑) ประสานการจัดทำหนังสือหรือสูจิบัตรงาน (มอบจังหวัดอุดรธานี) โดยมีรายละเอียดข้อมูล/เนื้อหาสาระ ของการจัดนิทรรศการแต่ละจังหวัดชัดเจน
00000000๒) สำนักยุทธศาสตร์ โดยกลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ ควรจัดทำแผนและงบประมาณ รองรับการจัดทำสื่อ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เผยแพร่ในการจัดงาน/นิทรรศการต่างๆ ในภาพรวมของกรม