สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 

เมื่อวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
0000๑. รับทราบ
00000000๑.๒ ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังและพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
00000000๑.๓ รายงานการการดำเนินงาน
          0000๑.๓.๑ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร
          0000๑.๓.๒ การตรวจสอบข้อมูลประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า

0000
๒. พิจารณา
00000000๒.๑ หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดหรือจำแนกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ต้องห้ามนำไปจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า
00000000๒.๒  แนวทางการดำเนินการต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “ทองเนื้องาม”

ผลที่ได้รับ

0000๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
00000000๑.๑ รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๔
00000000๑.๒ รายงานผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ๒๕ รายการ จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ
00000000๑.๓ สรุปผลการประชุม IGC ครั้งที่ ๑๘ และการเตรียมการประชุม IGC ครั้งที่ ๑๙
00000000๑.๔ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจระหว่างรัฐบาลตามพิธีสารนาโงยา     ว่าด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ มอนทรีออล ประเทศแคนาดา
00000000๑.๕ รายการยาแผนไทย/ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
00000000๑.๖ แผนภูมิขั้นตอนการสืบค้น/ตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า

0000๒. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
00000000๒.๑ หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกำหนดจำแนกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ต้องห้ามในการนำไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยให้ทำหนังสือหารือ/นำส่งข้อมูลไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพิจารณา
00000000๒.๒ การดำเนินการคัดค้านและเพิกถอน การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ “ทองเนื้องาม” ซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นชื่อตำรับยาในตำราการแพทย์แผนไทยหลายเล่ม โดยประสานแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะได้ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปก่อน

                           0000๓. กำหนดประชุมครั้งต่อไป ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔