สรุปประชุมการติดตามการดำเนินงานการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ

และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร


ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 

ผู้ดำเนินการประชุม   :  นางสาวอุษา  เก็จวลีวรรณ   หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม   
 : อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร   จำนวน  ๕๒ คน   คณะทำงาน  จำนวน  ๑๓ คน  

วัตถุประสงค์ :
0000๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดทำทะเบียนของอาสาสมัครในเขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ
0000๒. เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาของโครงการฯ เพิ่มเติม
0000๓. เพื่อสรุปข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ปี ๒๕๕๕

ผลที่ได้ :   
๑. การจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯในเขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ  จำนวน ๗,๗๕๘ รายการ
0000๑.๑ เขตทุ่งครุ  จำนวน ๓,๕๕๕ รายการ และเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๔,๒๐๓ รายการ
0000๑.๒ การจัดทะเบียนฯ จำนวน ๗,๗๕๘ รายการ ประกอบด้วย
00000000๑.๒.๑ ทะเบียนบุคลากรฯ จำนวน ๔๕ รายการ
00000000๑.๒.๒ ทะเบียนภูมิปัญญาฯ ที่เป็นตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๖๒ รายการ
00000000๑.๒.๓ ทะเบียนภูมิปัญญาฯ ที่เป็นตำรับยาแผนไทย จำนวน ๗,๖๕๑ รายการ 
๒. สรุปปัญหาอุปสรรคในการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียน ภูมิปัญญาฯ ในเขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ

๓.  โครงการสำรวจ รวมรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขต กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๕ ควรดำเนินการต่อเนื่อง และขยายพื้นที่เพิ่มกว่า ๒ เขต/ปี และ  อาสาสมัครเสนอพื้นที่ จำนวน ๑๐ เขต พร้อมทั้งมีข้อมูลเบื้องต้น ให้พิจารณาในการประชุม ครั้งต่อไป