สาระสำคัญการประชุม


คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS ๖) ชั้น ๑

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย

 

โดยมี    นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม และที่ประชุมฯ เห็นชอบ

โดยมี แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการ และเข้าร่วมประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๔ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ
0000๑.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ
0000๑.๒ การประเมินศักยภาพเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้านให้มีใบประกอบโรคศิลปะ
0000๑.๓ การดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ 
0000๑.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔

๒. พิจารณา
0000๒.๑ (ร่าง) แบบแจ้งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
0000๑.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ โดยมีกิจกรรมดำเนินการสอดคล้อง ตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยประธานเสนอแนะให้ ประสานคณะอนุกรรมการ จัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ศึกษาเปรียบเทียบสมุนไพรจีนที่นำเข้ามาในประเทศไทย เพิ่มเติม 
0000๑.๒ การดำเนินงานเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้าน ให้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ค) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ  โดยเสนอแนะในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหมอพื้นบ้าน กลุ่มดังกล่าว
0000๑.๓ การดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ จัดงาน   ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค ในพื้นที่ ๕ จังหวัด โดย ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเสนอแนะให้เพิ่มเติมกิจกรรม การดูแลมารดาหลังคลอดและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย
0000 ๑.๔ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓๘ ล้านบาท  จัดสรรรายแผนงาน/โครงการ แล้ว ๑๒๒ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้วร้อยละ ๓๘.๐๐ หรือประมาณ ๔๖ ล้านบาท โดยมีข้อเสนอแนะ ให้มีสัดส่วน ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ อยู่ในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย
0000๑.๕ การดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ชุดใหม่
0000๑.๖ ร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ รอเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายหลังการเลือกตั้ง
0000๑.๗ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอุทธรณ์ ได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งยืนยันไปยัง สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
0000๒.๑ การจัดทำแบบแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เนื่องยังมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม จึงมอบหมายให้กลุ่มนิติการ หารือผู้เกี่ยวข้องในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
0000๒.๒ ร่างแบบบัตรหรือหนังสือรับรองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ มอบกลุ่มนิติการ พิจารณาดำเนินการ และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

๓. เปิดโอกาสให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอวาระการประชุมได้ โดยประสานกับฝ่ายเลขานุการ

๔. กำหนดการปะชุมคณะกรรมการฯ สัญจร มอบฝ่ายเลขานุการประสานประธาน และอธิบดี ต่อไป