สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด (สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ จังหวัดอุดรธานี

 

โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ    อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบและติดตาม
0000๑.๑ ผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่
0000๑.๒ ทัศนศึกษาสมุนไพรพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์และพื้นที่เขตอนุรักษ์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
๒. พิจารณา
0000๒.๑ กรอบกิจกรรมและแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ สำหรับจังหวัด
0000๒.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๖ แห่ง  

ผลที่ได้รับ
๑. รับทราบผลการดำเนินงาน
0000๑.๑ สำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์และพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
ตามมาตรา ๕๗
0000๑.๒ ความก้าวหน้าการเสนอร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๗ พื้นที่ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ภายหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จ
0000๑.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและประเมินสถานการณ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิดระดับจังหวัด และคณะทำงาน กลั่นกรองผลการประเมินสถานการณ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง องค์ประกอบของคณะทำงานระดับจังหวัด และความถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบของคำสั่งฯ และเสนอขอแก้ไขต่อไป

๒. ให้ความเห็นชอบในหลักการ

0000๒.๑ กรอบกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิดปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
00000000๑) การสำรวจและประเมินสถานการณ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด โดยมอบฝ่ายเลขานุการร่วมกับกลุ่มนิติการ ประสานการยกร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาจเป็น MOU ระดับกรม และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
00000000๒) แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาและข้อความในกรอบแผน ความเป็นมา สถานการณ์และสภาพปัญหาให้ถูกต้อง ชัดเจน หลีกเลี่ยงข้อความที่อาจเกิดผลกระทบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี อนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดประสานแจ้งฝ่ายเลขานุการแก้ไขต่อไป
00000000๓) (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๖ พื้นที่ ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอขอแก้ไขรายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลสมุนไพรแต่ละพื้นที่ และจะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

0000๒.๒ คณะอนุกรรมการฯ ได้ทัศนศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ป่าคำหัวแฮด อำเภอทุ่งฝน และอุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีความหลายกลายของชนิดพันธุ์สมุนไพรจำนวนมาก