สรุปสาระสำคัญ

การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด
สำหรับนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ ห้องเมจิก ๓  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่  นายทะเบียนจังหวัดหรือผู้แทน   ก.ส. และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓๓ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
0000เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นายทะเบียนจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด เกี่ยวกับ แนวทางและขั้นตอนดำเนินการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ตามปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๔๖

ผลที่ได้รับ
0000๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด  
โดยรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนดำเนินการ รวมทั้งได้รับฟังบทบาท ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ทำงาน จากผู้เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงานระหว่างนายทะเบียนจังหวัด  

0000
๒. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

0000
๓. รับทราบนโยบายและแนวทางดำเนินการ บทบาท และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

0000
๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถดำเนินการปิดประกาศรายชื่อบุคลากรในทะเบียนฐานข้อมูล เพื่อการตรวจสอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ก่อนรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

0000 ๕. ก.ส.จ. แจ้งผลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ กลุ่ม ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

0000 ๖. ก.ส. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถึงกลุ่มเป้าหมาย ช่วงประมาณวันที่ ๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

0000 ๗. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของ ก.ส.จ. และวิธีการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และได้ตัวแทนที่มีคุณภาพ เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระดับชาติ

0000 ๘. ได้รับทราบ
แนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แนวทางดำเนินงานสำรวจ และประเมิน สถานการณ์ สมุนไพรและถิ่นกำเนิดระดับจังหวัด อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด ขั้นตอน แนวทาง กิจกรรม และงบประมาณ สนับสนุนจังหวัด