สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔   

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS ๖)

ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

00000โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

00000กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน

00000วัตถุประสงค์ เพื่อ
00000๑. รับทราบ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๕๙๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
00000๒. พิจารณา
0000000000๒.๑ (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และขั้นตอนหรือแนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

00000ผลที่ได้รับ
00000๑. รับทราบ
0000000000๑.๑ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๙๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ส.) โดยคณะกรรมการฯ 0000000000มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และพิจารณา ให้ความเห็น และเสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอน และแนวทาง 0000000000การดำเนินการสรรหรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด
0000000000๑.๒ กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

00000๒. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ปฏิทินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งขั้นตอน และแนวทางการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 0000000000(ชุดใหม่) โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
0000000000๒.๑ ให้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 0000000000เพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคลากรในทะเบียนฐานข้อมูล และปิดประกาศให้มีการเสนอชื่อรับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จภายใน
00000 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
0000000000๒.๒ แจ้งกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ๕ กลุ่ม โดย ก.ส.จ. ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ และส่งให้กรมฯ 00000ภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
0000000000๒.๓ การส่งบัญชีรายชื่อ แบบประวัติ และบัตรเลือก ให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และส่งบัตรเลือกให้ ก.ส. 00000ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
0000000000๒.๕ กำหนดตรวจนับคะแนนในวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ธันวาคม 00000๒๕๕๔ ให้ตรวจสอบระยะเวลา กำหนดการ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงกำหนด

00000๓. ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ
0000000000๓.๑  จัดประชุมชี้แจงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแก่นายทะเบียนจังหวัด ระหว่างวันที่    ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
0000000000๓.๒  มีการแถลงข่าวในวันประชุมดังกล่าว
0000000000๓.๓  ให้มีการประชาสัมพันธ์ช่วงภายหลังการเลือกตั้ง สส. เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้อง 00000ชัดเจน ประมาณ ๑๐- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
0000000000๓.๔ ข้อความในการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มเติมผลงานของคณะกรรมการฯ ที่มาของคณะกรรมการฯ และบทบาทหน้าที่ รวมทั้ง 00000ขั้นตอนการเลือกตั้ง
0000000000 ๓.๕ ประสานขอความร่วมมือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ จากผู้แทนสื่อมวลชน