สรุปประชุมการติดตามการดำเนินงานการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ

และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร


ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

ประธานการอบรม :  นางกัญจนา  ดีวิเศษ       ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผู้เข้าร่วมอบรม    
: อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร    จำนวน  ๔๖ คน  
      0000000000คณะทำงาน                             จำนวน  ๑๕ คน  

วัตถุประสงค์ :
0000๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดทำทะเบียนของอาสาสมัครในเขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ
0000๒. เพื่อค้นหาปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการ และแก้ไขปัญหาของโครงการฯ


ผลที่ได้
:   
0000 ๑. การจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯในเขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๓,๘๐๐ รายการ
00000000๑.๑ เขตทุ่งครุ จำนวน ๑,๑๘๑ รายการ และเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๒,๖๑๙ รายการ
00000000๑.๒ การจัดทะเบียนฯ จำนวน ๓,๘๐๐ รายการ ประกอบด้วย
000000000000๑.๒.๑ ทะเบียนบุคลากรฯ จำนวน ๔๒ รายการ
000000000000๑.๒.๒ ทะเบียนภูมิปัญญาฯ ที่เป็นตำราการแพทย์แผนไทย จำนวน ๔๑ รายการ
000000000000๑.๒.๓ ทะเบียนภูมิปัญญาฯ ที่เป็นตำรับยาแผนไทย จำนวน ๓,๗๑๗ รายการ 

    0000๒. สรุปปัญหาอุปสรรคในการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตทุ่งครุ และเขตราษฎร์บูรณะ