สรุปสาระสำคัญ


การประชุมคณะทำงานด้านวิชาการและการประเมินผล

โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 

เมื่อวันจันทร์ที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม DMS ๖  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 


โดยมี นายแพทย์ปภัสสร เจียมบุญศรี  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่      ผู้แทนหน่วยงานในกรมฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดเจ้าภาพ ๕ จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
0000- ความก้าวหน้าการเตรียมการ กำหนดการ และสถานที่การจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ แต่ละภูมิภาค

๒. พิจารณา
0000- แบบประเมินผลและแบบรวบรวมข้อมูลการจัดงานและนิทรรศการ 

๒. ผลที่ได้รับ
0000๒.๑ รับทราบคำสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานด้านวิชาการ และการประเมินผลโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔

0000
๒.๒ กำหนดการและสถานที่จัดงานแต่ละภูมิภาค ดังนี้
00000000ภาคเหนือ  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมซุ้มภูคำ
00000000ภาคกลาง ณ จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ วัดหลวงปู่ศุข  (อาจมีการเปลี่ยนกำหนดการจัดงาน เพื่อความเหมาะสม เป็น วันที่ ๕-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔)
00000000ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณ UD TOWM
00000000ภาคตะวันออก  ณ  จังหวัดปราจีนบุรี  ณ  ลานพระบรมรูป ร.๕  ระหว่างวันที่ ๘-๙สิงหาคม ๒๕๕๔ 
00000000ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณริมแม่น้ำตาปี

0000
๒.๒ กิจกรรมของการจัดงานตามโครงการ
00000000๒.๒.๑ นำเสนอบุคคลเด่น หรือที่มีผลงานเด่นในพื้นที่ หรือเชิดชู/แสดงให้เป็นแบบอย่าง
00000000๒.๒.๒ ผลงานเด่นในระดับภาค / จังหวัด /พื้นที่
00000000๒.๒.๓ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
00000000๒.๒.๔ ประชุมวิชาการ
00000000๒.๒.๕ กิจกรรมอื่นตามแนวคิดของพื้นที่/ตามความเหมาะสมของแต่ละภาค เช่น
000000000000๑) เวทีมอบประกาศเกียรติคุณ หมอพื้นบ้านที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ
000000000000๒) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
000000000000๓) คลินิกบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร (เคลื่อนที่ทุกภาค)

0000
๒.๓ ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินผลผู้เข้าร่วมงาน (แบบประเมินประชาชน และแบบประเมินผลวิชาการ) มอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขแบบฯ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และสะดวกในการตอบข้อมูล โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดเจ้าภาพจัดทีมรวบรวมแบบฯ จำนวนแบบตามความเหมาะสมของผู้ร่วมงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐) และ กรมฯ จะนำมาประมวลผลโดยกลุ่ม IT
0000ส่วนแบบเก็บข้อมูลการร่วมจัดนิทรรศการของแต่ละจังหวัด ในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งแบบรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาฯ สมุนไพร วัฒนธรรม องค์ความรู้ มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานการรวบรวม และวิเคราะห์ผล

0000
๒.๔ การจัดแถลงข่าวโครงการฯ มอบกลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ ประสานและดำเนินการ   โดยอาจเริ่ม
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกก่อนภูมิภาคอื่น

0000๒.๕ มอบผู้แทนสถาบันการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานหลักภาคเหนือ ได้เร่งรัด       ในการประสาน เตรียมการ และติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดต่อไป