สรุปสาระสำคัญการประชุมเตรียมการจัดงาน
โครงการรวมพลังเครือข่ายสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม DMS ๖  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     ผู้แทนหน่วยงานในกรมฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดเจ้าภาพ ๕ จังหวัด
และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
    ๑. รับทราบ
       - สรุปผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๓
    ๒. พิจารณา
       - กรอบแนวทางการจัดงานและเตรียมการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพฯ ปี ๒๕๕๔ 
       -  มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานการจัดงานแต่ละภูมิภาค 
   ๒. ผลที่ได้รับ
       ๒.๑ เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๔
โดยใช้ชื่อโครงการฯ เป็น Theme (สาระสำคัญ) ของการจัดงาน และในระดับ  ภูมิภาคให้เครือข่ายจังหวัดพิจารณาตั้งชื่อที่เหมาะสม
       ๒.๒ กรอบนโยบายและกิจกรรมของการจัดงานตามโครงการ
            ๒.๑ นำเสนอบุคคลเด่น หรือที่มีผลงานเด่นในพื้นที่ หรือเชิดชู/แสดงให้เป็นแบบอย่าง
            ๒.๒ ผลงานเด่นในระดับภาค / จังหวัด /พื้นที่
            ๒.๓ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
            ๒.๔ ประชุมวิชาการ
            ๒.๕ กิจกรรมอื่นตามแนวคิดของพื้นที่/ตามความเหมาะสมของแต่ละภาค เช่น
                 ๑) เวทีมอบประกาศเกียรติคุณ หมอพื้นบ้านที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ
                 ๒) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน
                 ๓) คลินิกบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร (เคลื่อนที่ทุกภาค)
       ๒.๓ กำหนดการ สถานที่จัดงานแต่ละภาค
            - ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง (๑๖ จังหวัด) ณ จังหวัดชัยนาท (วัดหลวงปู่ศุข/ศาลากลางจังหวัด) กำหนดจัดงานเดือนเมษายน ๒๕๕๔ (หลังเทศกาลสงกรานต์) โดยสำนักยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงาน ประสานหลัก
            - ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด) ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บริเวณริมแม่น้ำตาปี) กำหนดจัดงานเดือนเมษายน ๒๕๕๔  โดยสำนักการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานประสานหลัก
            - ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) ณ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นหน่วยงานประสานหลัก
            - ครั้งที่ ๔  ภาคตะวันออก (๙ จังหวัด) ณ จังหวัดปราจีนบุรี (บริเวณลานพระรูป ร.๕) กำหนดจัดงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  โดยสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย เป็นหน่วยงานประสานหลัก
            - ครั้งที่ ๕  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด) ณ จังหวัดอุดรธานี (บริเวณ UD Town) กำหนดจัดงาน วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
       ๒.๔ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการประสานงาน คณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเจ้าภาพ และคณะทำงานด้านวิชาการและประเมินผล โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพฯ ปี ๒๕๕๔ โดย
            ๑) ให้ฝ่ายเลขานุการ ทบทวนรายละเอียดองค์ประกอบให้ถูกต้องชัดเจน
            ๒) ประสานจังหวัดเจ้าภาพตรวจสอบรายชื่อองค์ประกอบคณะกรรมการฯ และแจ้งฝ่ายเลขานุการ ซึ่งจะได้เสนอเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป
       ๒.๕ ให้จังหวัดเจ้าภาพ/หน่วยงานประสานหลักแต่ละภาค เตรียมการประชุมผู้เกี่ยวข้องต่อไป