สรุปสาระสำคัญ


การประชุมคณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ 

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 


โดยมี  นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ      นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข สาขาพัฒนาระบบบริการ ทางการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๐ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
0000๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๔/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
0000๑.๒ รายงานการการดำเนินงาน
00000000๑.๓.๑ การสิบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร
00000000๑.๓.๒ การตรวจสอบข้อมูลประกาศโฆษณาเครื่องหมายการค้า
๒. พิจารณา
0000๒.๑ แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเครื่องหมายการค้า จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
0000๒.๒ แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลสิทธิบัตรเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร จากสำนักสิทธิบัตร ๗ กลุ่มประเทศ

ผลที่ได้รับ
๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
0000๑.๑ การเข้าร่วมประชุมพิธีสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร พันธุกรรม ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
0000๑.๒ สรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบ TKDL ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งระบบดังกล่าว สามารถพัฒนาเป็นกลไกสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้
0000๑.๓ การประชุม IGC ครั้งที่ ๑๘  ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในหลักการประเทศไทย โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ควรส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบข้อมูล และติดตามสถานการณ์ของโลกในเรื่องดังกล่าว
0000๑.๔ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ ๐๔/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  โดยแก้ไขอำนาจหน้าที่จากเดิม เพื่อให้ชัดเจนและครอบคลุมภารกิจมากขึ้น
0000๑.๕ ผลตรวจสอบคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
0000๑.๖ ผลการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของภูมิปัญญาฯ/สมุนไพร ๒๕ รายการ โดยให้ปรับข้อความในผลการตรวจสอบว่า สิทธิบัตรดังกล่าวไม่เหมือนคล้ายกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และมีกระบวนการหรือขั้นตอนการประดิษฐ์ แตกต่างจากวิธีการ ทางการแพทย์แผนไทย

๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติ
0000๒.๑ การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรตามผังขั้นตอนการสืบค้น โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอแนะให้จัดทำหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกสมุนไพร เพื่อการเฝ้าระวัง โดย
00000000- เป็นสมุนไพรที่มีในตำราการแพทย์แผนไทยหลักของชาติ
00000000- เป็นสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และควรเร่งรัดดำเนินการ จัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล (TKDL) เพื่อเป็นการปกป้องภูมิปัญญาการแพทย์  แผนไทย ที่อาจถูกละเมิดและนำไปใช้อย่างที่ไม่เหมาะสม
0000๒.๒ การตรวจสอบเครื่องหมายการค้าโดยให้ความสำคัญกับขั้นตอนการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้เสนอแนะให้จัดทำหลักเกณฑ์หรือลักษณะสำคัญที่ห้าม จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เช่น
00000000- บัญชี คำ รูปภาพ สัญลักษณ์  ต้องห้ามตามกฎหมาย
00000000- ลักษณะที่บิดเบือน
00000000- ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
00000000- อาจทำให้ศิลปวัฒนธรรมของไทยต้องเสื่อมค่าลง

๓. กำหนดประชุม ทุก ๒ เดือน