สรุปสาระสำคัญ

การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

เมื่อจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ   อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
0000๑. รับทราบ
00000000๑.๑ ข้อมูลเพิ่มเติมของสมุนไพร ๑๐ รายการ ได้แก่ จันทน์ขาว จันทน์แดง สบู่เลือดกำลังเสือโคร่ง บอระเพ็ด สมอ มะขามป้อม แส้ม้าทะลาย พญารากดำ มะแว้ง เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึกและประกาศคุ้มครองตามกฎหมาย
00000000๑.๒ ข้อมูลปริมาณการนำเข้า-ส่งออก พืชและสมุนไพร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
00000000๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจะสูญพันธุ์
0000
0000๒. พิจารณา
00000000๒.๑ รายชื่อสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจะสูญพันธุ์ ให้เป็นสมุนไพรควบคุม
00000000๒.๒ (ร่าง) TOR การสำรวจ รวบรวมข้อมูลจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองและนำไปใช้ประโยชน์

ผลที่ได้รับ
0000๑. คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
00000000๑.๑ ข้อมูลเพิ่มเติมของสมุนไพร ๑๐ รายการ ได้แก่ จันทน์ขาว จันทน์แดง สบู่เลือดกำลังเสือโคร่ง บอระเพ็ด สมอ มะขามป้อม แส้ม้าทะลาย พญารากดำ มะแว้ง เพื่อนำไปสู่การศึกษาวิจัยเชิงลึกและประกาศคุ้มครองตามกฎหมาย โดยมีข้อเสนอแนะ ให้ระบุชนิดของสมุนไพรดังกล่าวให้ชัดเจนในแต่ละชนิด และควรมีการพิจารณาเพิ่มเติม จากรายชื่อสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
00000000๑.๒ ข้อมูลปริมาณการนำเข้า-ส่งออก พืชและสมุนไพร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณารายชื่อสมุนไพรในภาพรวม
00000000๑.๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจะสูญพันธุ์ และข้อมูลนิยามของสมุนไพรที่มีความสำคัญตามมาตรา ๔๔ ได้แก่ สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สมุนไพรที่อาจจะสูญพันธุ์

0000๒. คณะอนุกรรมการเห็นชอบ
00000000๒.๑ ในหลักการ (ร่าง) TOR การสำรวจ รวบรวมข้อมูลจุลชีพทางการแพทย์แผนไทย โดยมีอาจารย์วันเชิญ โพธาเจริญ เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ให้จัดกลุ่มจุลชีพเป็น ๓ ประเภทได้แก่ จุลชีพที่มาจากพืชวัตถุ จุลชีพที่มาจากสัตว์วัตถุ จุลชีพที่มาจากธาตุวัตถุ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ รายการ และให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากจุลชีพ อย่างน้อยประเภทละ
๑ ชนิด โดยสืบค้นข้อมูลบางส่วนจากรายชื่อสมุนไพร/ยาแผนไทย ๕๕๓ รายการ เป็นพื้นฐานในการรวบรวมจุลชีพ และให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานการดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป
00000000๒.๒ มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการสำรวจ รวบรวมและประเมินสมุนไพรที่มีความสำคัญ ๓ กลุ่ม ตามนิยามในมาตรา ๔๔ พร้อมระบุจำนวนหรือปริมาณที่มี ตามแบบฟอร์ม ที่ฝ่ายเลขานุการกำหนด

๓. กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไปให้พิจารณาจากข้อมูลตามข้อ ๒.๒ ที่จะได้รับการตอบกลับ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยประสานขอกำหนดวันจากท่านอธิบดี และเชิญคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป