การอบรมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพัฒนาคุณภาพชีวิต


ผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๔

ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น  อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี

 

 

00000กลุ่มงานคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้รับการอนุมัติ โครงการการอบรมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๕๔ เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ และแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกอาสาสมัคร และผู้ป่วยโรคโรคเบาหวานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ เขต ได้แก่ เขตตลิ่งชัน บางขุนเทียน  ราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ประสบการณ์ และติดตามผลการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้สามารถควบคุมโรคเบาหวานได้  และไม่เกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

วัตถุประสงค์

0000000000๑. เพื่อให้อาสาสมัครและผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร
0000000000๒. เพื่อส่งเสริมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและของชุมชน
0000000000๓. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในชุมชนและระหว่างชุมชน 
0000000000๔. เพื่อให้มีระบบการติดตามและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยอาสาสมัครของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน  ๔๙  คน

0000000000๑. อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน ๔ เขตๆ0000000000จำนวน ๑๖ คน
0000000000๒. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 000000000000 จำนวน ๒๐ คน
0000000000๓. วิทยากร 00000000000000000000000000000000000000 จำนวน ๕ คน
0000000000๔. คณะทำงาน 000000000000000000000000000000000000จำนวน ๘ คน               

ผลได้รับ

0000000000๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพิ่มขึ้น 1.26 โดยมีคะแนนเฉลี่ย ก่อนการอบรม เท่ากับ 5.71 และคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม เท่ากับ 6.97
0000000000๒. ผู้เข้าร่วมอบรมมีระดับความพึงพอใจการอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 (ร้อยละ 88.42) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ มากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้
000000000000000๒.๑ ด้านคุณภาพการให้บริการ     000000000000000เท่ากับ 4.48 (ร้อยละ 89.63)
000000000000000๒.๒ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร    0000000000เท่ากับ 4.45 (ร้อยละ 89.07)
000000000000000๒.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เท่ากับ       000 00000เท่ากับ 4.33 (ร้อยละ 86.56)
และผู้เข้าอบรมคาดว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 000000 เท่ากับ 4.47 (ร้อยละ 89.44)

0000000000๓. ผู้เข้าอบรมประเมินตนเองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ดังนี้
000000000000000๓.๑ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การงดบุหรี่ (ร้อยละ 96.88)
การงดเหล้า (ร้อยละ 93.55) การกินผักพื้นบ้าน (ร้อยละ 86.11)
000000000000000๓.๒ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองน้อยที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ การงดขนมหวานและผลไม้ที่มีรสหวาน
(ร้อยละ 32.35) การใช้สมุนไพรลดน้ำตาล (ร้อยละ 21.21) การกินข้าวกล้องเป็นหลักและการทำสมาธิเป็นประจำ (ร้อยละ 20.00)