สรุปสาระสำคัญ

การประชุมพิจารณาดำเนินงานคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
สำหรับนายทะเบียนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องกลางเมือง โรงแรมเจริญธานี

 

 

โดยมี    นางกัญจนา ดีวิเศษ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และสื่อมวลชน จำนวน ๔๙ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
         
๑. พิจารณา
0000๑.๑ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสมุนไพรที่มีความสำคัญ เพื่อนำไปสู่การสำรวจ ศึกษาและประกาศคุ้มครองตามกฎหมาย
0000๑.๒ คัดเลือกพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร เป็นเป้าหมายดำเนินงานสำรวจและศึกษาสมุนไพร เพื่อกำหนดรูปแบบ ในการคุ้มครอง อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

๒. ผลที่ได้รับ

0000๑. รับทราบแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน และองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง และอนุรักษ์สมุนไพร และถิ่นกำเนิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิมิปัญญาการแพทย์   แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
0000๒. ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกสมุนไพร ที่มีความสำคัญ และนิยาม
00000000- สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หมายถึง สมุนไพรที่ควรนำไปศึกษาหรือวิจัย หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการดำรงชีพ
00000000- สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หมายถึง สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาด
00000000- สมุนไพรที่อาจสูญพันธุ์ หมายถึง สมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะพื้นที่ ยากในการขยายพันธุ์ เติบโตในระบบนิเวศจำเพาะ และมีความต้องการใช้ประโยชน์สูง เพื่อนำไปสำรวจศึกษาและประกาศคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งจะได้รวบรวมข้อเสนอแนะและความเห็นของผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด เสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพรพิจารณาต่อไป
0000๓. เห็นชอบให้ปรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และ (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มีช่วงเวลาดำเนินการ สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดยาวนานมากขึ้น
0000 ๔. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของนายทะเบียนจังหวัดพื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๕๒ และ  ปี ๒๕๕๓
0000 ๕. ได้มอบหมายให้ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด เตรียมการสำรวจ รวบรวมและจัดทำทะเบียนข้อมูลพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร เพื่อวางแผนและรองรับการดำเนินการต่อไป
0000 ๖. ผลการนำเสนอข้อมูลพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร เป้าหมายปี ๒๕๕๔ ได้แก่
00000000๖.๑ ป่าชุมชนโคกหินปูน (ติดเทือกเขาภูพาน) บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองผือ   อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
00000000๖.๒ ป่าดงเค็ง บ้านหนองพลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลดงเค็ง อำเภอบ้านหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
00000000๖.๓ ป่าวัดเขาพนมกาว หมู่ที่ ๙ บ้านเขาพนมกาว ตำบลหนองพยอม ตำบลงิ้วราย ตำบลหนองปล้อง อำเภอตะพานหิน และอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
00000000๖.๔ ป่าบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๕ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
00000000๖.๕ ป่าวัฒนธรรมหนองฮี  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
00000000๖.๖ ป่าชุมชนหนองสำแฮด บ้านม่วงไข่ บ้านเชียงเครือ บ้านคำสร้างบ่อ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
00000000๖.๗ ป่าศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
00000000๖.๘ ป่าภูจำปา บ้านภูจำปา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
00000000๖.๙ ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน ตำบลหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
00000000๖.๑๐ จังหวัดลำปาง และจังหวัดชัยนาท อยู่ระหว่างประสานยืนยัน

0000โดยมอบหมายให้ผู้แทนจังหวัดดังกล่าว ประสานข้อมูลกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำกับดูแลพื้นที่ เพื่อยืนยันข้อมูล พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป