สรุปสาระสำคัญ

การประชุมชี้แจงและเสริมสร้างองค์ความรู้สมุนไพรกวาวเครือแหล่งธรรมชาติ
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาพนมกาว หมู่ที่ ๙ บ้านเขาพนมกาว

ตำบลหนองพยอม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

 

โดยมี   พระครูวิจิตร เขมากร (หลวงตาตึ๋ง) เจ้าอาวาสวัดเขาพนมกาว เป็นประธานที่ประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
   ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ/องค์กร/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผู้นำท้องถิ่น เทศบาล อบต. อสม. หมอพื้นบ้าน และประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน อบต. และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน  ๑๐๕ คน

วัตถุประสงค์
- เพื่อประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็น และติดตาม เพื่อชี้แจงเสริมสร้างองค์ความรู้สมุนไพรกวาวเครือแหล่งธรรมชาติ - เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ผลที่ได้รับ
๑) ผู้แทนสำนักสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยนายกฤตธัช โชติชนะเดชา ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะฯ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ด้านป่าไม้) นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. อบต. หมอพื้นบ้านและประชาชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานและแผนการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรกวาวเครือในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

๑.๑ ป่าวัดเขาพนมกาว หมู่ที่ ๙ บ้านเขาพนมกาว ตำบลหนองพะยอม อำเภอวังทรายพูนเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔  ขนาดพื้นที่โดยประมาณ ๖๐๐ ไร่เศษ

๑.๒ มอบหมายผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ทำหนังสือประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร (ทสจ.) เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าวัดเขาพนมกาว เพื่อดำเนินงานอนุรักษ์และคุ้มครองสมุนไพรกวาวเครือ รวมทั้งประสานที่ดินจังหวัด เพื่อตรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพิ่มเติม

๑.๓ เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานระดับจังหวัด คณะทำงานระดับตำบล (๓ ตำบล) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

๑.๔ กำหนดแผนการสำรวจข้อมูลให้ครอบคลุมพื้นที่ เพื่อทราบสถานการณ์/สถานภาพของสมุนไพรกวาวเครือ รวมทั้งสมุนไพรชนิดอื่น และนำไปสู่การรวบรวม จัดทำทะเบียน และวางแผนจัดการอนุรักษ์ต่อไป


๒) ที่ประชมรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือ รวมทั้งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดย

๒.๑ ผู้นำแต่ละภาคส่วน จะได้ไปสื่อสารข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือจากชาวบ้านและสมาชิกที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในการสอดส่องดูแลพื้นที่และร่วมกันเฝ้าระวัง

๒.๒ เทศบาลหนองพยอม จะสนับสนุนการจัดทำป้ายประกาศพื้นที่ป่าวัดเขาพนมกาว    เป็นพื้นที่อนุรักษ์และคุ้มครองสมุนไพรกวาวเครือ

๒.๓ เสนอให้มีคณะทำงานบริหารจัดการ อนุรักษ์ กำกับ ดูแลพื้นที่ป่าร่วมกันโดยมีผู้แทนจากทั้ง ๓ ตำบล/หมู่บ้าน

๒.๔ ผู้แทน ทสจ. เสนอแนะว่า ควรบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวในรูปของป่าชุมชน ซึ่งทางกรมป่าไม้ จะได้มีส่วนร่วมทั้งในด้านวิชาการและงบประมาณ

๒.๕ กำหนดประชุมฯ ติดตามงานทุก ๒ เดือน (ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔)