สาระสำคัญการประชุม

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS ๖) ชั้น ๑

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย

 

 

โดยมี    นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ทำหน้าที่ประธานการประชุม และที่ประชุมฯ เห็นชอบ
โดยมี แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการ และเข้าร่วมประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๒ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
๑. รับทราบ
๑.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ
๑.๒ การประเมินศักยภาพเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้านให้มีใบประกอบโรคศิลปะ
๑.๓ การดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔ 
๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีบัญชี ๒๕๕๓

๒. พิจารณา
๒.๑ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (แผนระยะสั้น)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒

ผลที่ได้รับ
๑. คณะกรรมการฯ รับทราบ
๑.๑ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๙ คณะ โดยมีกิจกรรมดำเนินการสอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส 
๑.๒ การดำเนินงานเพื่อยกระดับหมอพื้นบ้าน ให้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ค) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑.๓ การดำเนินงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี ๒๕๕๔
๑.๔ รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีบัญชี ๒๕๕๓ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มให้นำเสนอในเชิงเปรียบเทียบรอบปีที่ผ่านมาทุกรายการผลดำเนินงาน

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่   เขตอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์      แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเสนอแนะให้มีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สมุนไพรให้คงอยู่และมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างยืน และนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป