สรุปสาระสำคัญ

การประชุมติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์สมุนไพรกวาวเครือแหล่งธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

 

 

โดยมี   นางกัญจนา  ดีวิเศษ   ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  เป็นประธาน

กลุ่มเป้าหมาย
   ประกอบด้วย หมอพื้นบ้าน ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นักวิชาการ ผู้นำชุมชน
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน อบต. และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวน  ๓๕ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอนุรักษ์สมุนไพรกวาวเครือแหล่งธรรมชาติ ณ อำเภอวังทอง        จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ผลที่ได้รับ
๑) นางกัญจนา ดีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยคณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ผลการดำเนินงาน และพิจารณาแผนการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรกวาวเครือในพื้นที่เป้าหมายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอวังทรายพูน และอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  ดังนี้

๑.๑ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีแผนและกิจกรรมดำเนินการ
- โดยมอบหมายให้ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประสานสำนักงานป่าไม้จังหวัด เพื่อขอทราบข้อมูลหน่วยงาน และกฎหมายที่กำกับดูแลพื้นที่ดังกล่าว
-  ให้ผู้นำชุมชน และ อบต. ร่วมกับชาวบ้าน ดำเนินการกรุยทางเดินเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ถิ่นกำเนิดกวาวเครือ และล้อมรั้วลวดหนาม ในลำดับต่อไป
-  ดำเนินการ สำรวจ ศึกษา และประชาคมชาวบ้านให้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของสมุนไพรกวาวเครือ

๑.๒ พื้นที่จังหวัดพิจิตร  มีแผนและกิจกรรมดำเนินการ
- ให้มีกิจกรรมประชาคมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือแก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
- เห็นชอบองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานระดับจังหวัด และคณะดำเนินงานระดับตำบล แยกเป็นรายตำบล โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด        เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามแต่งตั้งต่อไป
- ร่วมกำหนดแผนและกิจกรรมดำเนินการรายตำบล และนำเสนอคณะทำงานระดับจังหกวัด พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป

                   ๒) นายทะเบียนจังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร จะได้จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับการดำเนินงานและสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ จะได้สนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการแก่พื้นที่ต่อไป