สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DMS๖) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

 

โดยมี  พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ  
         อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่     คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ จำนวน ๓๕ คน

วัตถุประสงค์
เพื่อ
๑. รับทราบ
๑.๑ การประสานข้อมูลจำนวนพื้นที่เขตอนุรักษ์และพื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ จำนวนพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ในภาพรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ นิยามคำสำคัญตามมาตรา ๔๔

๒. พิจารณา
๒.๑ (ร่าง) แผนงานและแนวทางการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิด ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖
๒.๒ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๗ แห่ง 

 

ผลที่ได้รับ
๑. รับทราบ
๑.๑ ผลการประสานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ได้แก่ กรมที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมศิลปากร กรมธนารักษ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มอบฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับกลุ่มนิติการ รวบรวมวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อประกอบการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ต่อไป 
๑.๒ นิยามคำสำคัญ ได้แก่
๑) สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย หมายถึง สมุนไพรที่ควรนำไปศึกษาหรือวิจัย หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการดำรงชีพ
๒) สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หมายถึง สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการของตลาด
๓) สมุนไพรที่อาจสูญพันธุ์ หมายถึง สมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะพื้นที่ ยากในการขยายพันธุ์ เติบโตในระบบนิเวศจำเพาะ และมีความต้องการใช้ประโยชน์สูง

๒. ให้ความเห็นชอบในหลักการ
๒.๑ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกำเนิด    ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

๑) จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบฝ่ายเลขานุการ ปรับรายละเอียดกิจกรรม ตัวชี้วัด และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าแผนงานของกระทรวงฯ ต่อไป

๒) จัดตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ มีผู้แทนกลุ่มเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ๗ กลุ่ม นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานในระดับพื้นที่ และให้มีคณะทำงานระดับส่วนกลาง

๓) ให้มีการสำรวจประเมินสถานการณ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิดในภาพรวมรวม เพื่อนำไปสู่การวางแผน และกำหนดกรอบนโยบายระดับประเทศต่อไป

๒.๒ ร่างแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๗ แห่ง  โดยให้ปรับรายละเอียด  ชื่อสมุนไพร แบบฟอร์มตารางแผนงานตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ และนำเสนอขอความเห็นชอบ                 ต่อคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป 

๓. กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งต่อไปสัญจรในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ช่วงการจัดงานโครงการรวมพลังการแพทย์แผนไทยปี ๒๕๕๔ พื้นที่ภาคตะวันออก)