สรุปผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ
และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุม๑ อาคารกรมการแพทย์ ๖ (DM 6) ชั้น ๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการอบรม  :  นางกัญจนา  ดีวิเศษ  ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผู้เข้าร่วมอบรม    :  อาสาสมัครในเขตกรุงเทพมหานคร     จำนวน  ๕๙ คน 
                         คณะทำงาน                           จำนวน  ๑๒  คน  
วิทยากร          :  อาจารย์พิมพ์พรรณ   ไพบูลย์หวังเจริญ   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ
                    อาจารย์จุง            ดิบประโคน        นักภาษาโบราณชำนาญการ

วัตถุประสงค์ :
     ๑.  เพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาไทยโบราณจากเอกสารโบราณให้แก่อาสาสมัครที่ร่วมโครงการฯ
     ๒. เพื่อรวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทย
และตำราการแพทย์แผนไทยที่เป็นภาษาโบราณได้ถูกต้อง

ผลที่ได้ :   
     ๑. อาสาสมัครได้ฝึกและสามารถอ่านภาษาโบราณจากเอกสารโบราณได้เบื้องต้น
     ๒. อาสาสมัครส่งแบบบันทึกข้อมูลบุคลากรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ทำการสำรวจ รวบรวมในชุมชนเบื้องต้น
     ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคในการสำรวจ  รวบรวม และจัดทำทะเบียนบุคลากรฯ และทะเบียนภูมิปัญญาฯ ในเขตทุ่งครุ และ เขตราษฎร์บูรณะ