สรุปสาระสำคัญ
การประชุมสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ 

 

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมตรีผลา  อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรม                             

การแพทย์แผนไทย ชั้นใต้ดิน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยมี  นางกัญจนา  ดีวิเศษ   
           ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  -ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ  จำนวน ๑๘ คน
วัตถุประสงค์ เพื่อ

             ๑. รับทราบ
                        ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙  ที่ตรงตามภารกิจของสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
                        ๑.๒ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ เป็น ๒ กลุ่มงาน  ๑ งาน  ได้แก่  นายกฤตธัช  โชติชนะเดชา  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด
นางสาวอุษา  เก็จวลีวรรณ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
และงานบริหารทั่วไป
                       ๑.๓ งานปีใหม่กรมฯ จัดขึ้นวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔  ขอเชิญร่วมทำบุญใส่บาตร เวลา ๐๗.๐๐ น. และเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่
เวลา ๑๗.๐๐ น.
                       ๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่  ซึ่งจะทำให้เกิดการร่วมมือกันทางวิชาการ  เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย  ในการผลิตและพัฒนาทางด้านการแพทย์แผนไทย เช่น การฝึกอบรม  และการสำรวจ รวบรวม ขยายพันธุ์สมุนไพร  รวมทั้งเป็นตลาดกลางในการซื้อ-ขาย สมุนไพร

เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
          ๑. กลุ่มงานคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด         
กำหนดการปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
                   ๑.๑ ประชุมเตรียมการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพปี ๒๕๕๔  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม DMS ๖    
                   ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔       วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม DMS ๖    
                   ๑.๓ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔               เวลา ๐๙.๓๐ น.
                   ๑.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
  ๒. กลุ่มงานคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
กำหนดตารางการจัดประชุมฯ ของกลุ่มงานประจำเดือนมกราคม
                   ๒.๑ ประชุมคณะทำงานพิจารณาตำรับยา/ตำราฯ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง  จ.อยุธยา      วันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔
                   ๒.๒ ประชุมคณะทำงานพิจารณาตำรับยา/ตำราฯ ระดับภูมิภาค ภาคใต้  จ.กระบี่             วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
                   ๒.๓ ประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจ รวบรวม และจัดทำทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์         
                  แผนไทยในเขต กทม. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  วันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๕๔
                  ๒.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยา/ตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔               วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔