สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทยทั่วไป

หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
ครั้งที่ 1/2553

วันพุธที่  27 มกราคม 2553 เวลา 09.30-15.00 น.
ณ  ห้องประชุมเบญจกูล อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ประธานการประชุม :  แพทย์หญิง วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ  
                         อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้เข้าร่วมประชุม : อนุกรรมการ       จำนวน 14 คน  
  คณะทำงาน        จำนวน   10  คน
  ผู้สังเกตการณ์      จำนวน    6  คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตำรับยาแผนไทย จากตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 2 และจากตำรา
ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ตามร่างกฎกระทรวง ฯ เตรียมเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพิจารณา เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทย และ
ตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป และติดตามผลการจัดทำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้ :
          1. มีการกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ในการอ้างอิงและเผยแพร่ โดยกำหนดชื่อ
ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ซึ่งจะมีการจัดทำเป็น 2 ฉบับ ได้แก่ ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์
และชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับพัฒนา
          2. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย