สรุปผลการประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการและกลไก
ในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 1/2553  

วันพุธที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมตรีผลา อาคารพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี นางวารุณี  สุรนิวงศ์  นิติกร เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะทำงานฯ จำนวน 16 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
       1. ติดตามผลการดำเนินงาน
       2. พิจารณากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด
       3. พิจารณาสรุปและข้อเสนอแนะจากผลการสำรวจและศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด

ผลที่ได้รับ
       1. คณะทำงานฯ ได้ทบทวนอำนาจหน้าที่และภารกิจตามคำสั่ง
       2. ได้พิจารณากฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จำนวน 10 ฉบับ
          โดยพิจารณากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 4 ฉบับ ได้แก่
          2.1 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2542
          2.2 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวน
               แห่งชาติ พ.ศ. 2548
          2.3 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
               พ.ศ. 2538
          2.4 ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่านหรือการใช้ทางและการนำหรือปล่อย
               สัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
และมีมติ ดังนี้
       1) การขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ยังใช้ระเบียบตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2
       2) ระเบียบตามข้อ 2.3 คณะทำงานฯ เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต จึงเสนอให้ตัดออก
       3) ระเบียบตามข้อ 2.4 จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตฉบับเดียวให้ครอบคลุมทั้งการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการ การศึกษาสมุนไพรควบคุมที่มี 1) ค่าทางการศึกษาวิจัย 2) คุณค่าทางเศรษฐกิจ 3) อาจจะสูญพันธุ์ โดยต้องประกาศ
กำหนดหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวก่อน
       ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้แทนกรมป่าไม้ ไปศึกษาความเป็นไปได้ตามแนวทางดังกล่าว และนำมาพิจารณาในการประชุม
คณะทำงานฯ ครั้งต่อไป