สรุปสาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2551-2553
ครั้งที่ 3-2552

 

            เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจกูล ชั้นใต้ดิน อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้าน
การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (น.พ.ทนงสรรค์ 
สุธาธรรม) ประธานคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (น.พ.สญชัย
วัฒนา) เป็นประธานการประชุม

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน 26 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
            1. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงาน ๓ คณะ ได้แก่
               1.1 คณะทำงานศึกษาและพัฒนากฎ ระเบียบมาตรการและกลไกในการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
                    เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
               1.2 คณะทำงานกำหนดแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่เป็นถิ่นกำเนิด ของสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด
                    จังหวัดมุกดาหาร
               1.3 คณะทำงานสำรวจและศึกษาสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่  เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร
            2. พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร ฉบับสมบูรณ์
และสารานุกรมสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร

ผลที่ได้รับ
            1. ได้รับทราบและติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 3 คณะ และมีมติ ดังนี้
               1) เร่งรัดการพิจารณาเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตให้บุคคคลเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์
               2) ประสานฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เกี่ยวกับมติที่ให้แก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ฯ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
            2. คณะกรรมการฯ มีมติให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด
จังหวัดมุกดาหาร เพิ่มอีก 1 คณะ เพื่อดำเนินงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่อนุรักษ์ อย่างเหมาะสม ครบวงจร
และเป็นประโยชน์กับประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไป  
            3. คณะกรรมการฯ เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการสำรวจและศึกษาสมุนไพรฯ ฉบับสมบูรณ์ และสารานุกรมสมุนไพร
ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด โดยให้
               3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฯ และสารานุกรมฯ
               3.2 เพิ่มชื่อวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
               3.3 หากผู้วิจัยเห็นว่าไม่สามารถส่งรายงานฯ ได้ทันตามกำหนดสัญญา (18 มกราคม 2553) ให้แจ้งเรื่องขอขยายเวลา
ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาต่อไป
               3.4 เพิ่มรายละเอียดความเป็นมาของภูผากูด บทสรุปสำหรับผู้บริหาร/บทคัดย่อ ในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์