สรุปสาระสำคัญการประชุม
ติดตามและสรุปผลงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านปี 2553

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมแวนด้า 1 โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


ประธานการประชุม : อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรม และผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ จำนวน 25 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
          1. ติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 2553
             - ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ณ จังหวัดสุโขทัย
             - ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) ณ จังหวัดอุบลราชธานี
             - ครั้งที่ 3 ภาคใต้ (14 จังหวัด) ณ  จังหวัดกระบี่
             - ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก (9 จังหวัด) ณ จังหวัดจันทบุรี  
             - ครั้งที่ 5 ภาคกลาง (16 จังหวัด) ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
          ซึ่งสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ จะได้รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อจัดพิมพ์เป็นผลงานเชิงวิชาการ รายงานผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจัดพิมพ์ผลงานในภาพรวม เผยแพร่แก่นายทะเบียนจังหวัดต่อไป
          2. พิจารณา (ร่าง) คู่มือมาตรฐานและแนวทางการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ พื้นบ้านปี 2553

ผลที่ได้รับ
          1. รับทราบสรุปผลการจัดงานทั้ง 5 ภาค ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
          2. ที่ประชุมได้เสนอชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2554
             ภาคเหนือ (17 จังหวัด) จังหวัดเชียงใหม่
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด) จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี หรือ มหาสารคาม
             ภาคใต้ (14 จังหวัด) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
             ภาคตะวันออก (9 จังหวัด) จังหวัดระยอง  
             ภาคกลาง (16 จังหวัด) จังหวัดเพชรบุรี หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          3. เห็นชอบใน (ร่าง) คู่มือมาตรฐานและแนวทางการจัดงานโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการ
แพทย์พื้นบ้านปี 2553 โดยให้เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม