สรุปสาระสำคัญ
การสำรวจและศึกษาพื้นที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของสมุนไพรกวาวเครือตามธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2553
ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 ตำบลวังนกแอ่น  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

ประธานการประชุม : อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

กลุ่มเป้าหมาย     
             ประกอบด้วยหมอพื้นบ้าน  ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  นักวิชาการ   อบต. และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
จำนวน ๑๕ คน

วัตถุประสงค์
             เพื่อสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นที่ที่มีสมุนไพรกวาวเครือแหล่งธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพร
ควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 ณ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ผลที่ได้รับ
             1) นางกัญจนา ดีวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยคณะร่วมสำรวจ ศึกษาฯ เดินทาง
ไปยังบ้านท่าข้าม หมู่ 5 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง แหล่งที่พบกวาวเครือ
             2)  ข้อมูลสมุนไพรกวาวเครือที่สำรวจพบ
                 1) เป็นกวาวเครือขาว มีเถา (ลำต้น) ขนาดใหญ่ เส้นรอบวง 30 เซนติเมตร มีอายุประมาณ 250 ปี โดยสังเกตจาก
การแตกของ เปลือกรอบลำต้น โดยการคาดการณ์ของหมอพื้นบ้าน (นายจรูญ  ดอนคำไพร)
                 2) สำรวจพบหัวกวาวเครือดังกล่าวหลายจุด มีรัศมีห่างจากต้นประมาณ 5-15 เมตร
                 3) การขุดหัวกวาวเครือเพื่อวัดขนาดและประมาณการน้ำหนัก พบว่ามีความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร
น้ำหนักโดยประมาณไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม ซึ่งคาดว่าในบริเวณดังกล่าวจะมีปริมาณของหัวกวาวเครือและน้ำหนักรวมกันไม่น้อยกว่า
3,000-4,000 กิโลกรัม
             3) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสมุนไพรกวาวเครือ กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทาง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ สรุปได้ ดังนี้
                 2.3.1 ระยะที่ 1
                       1) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งกวาวเครือตามธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
                       2) ประสานความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำเป็น
พื้นที่สำรวจศึกษาและเรียนรู้สมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์
                       3) จัดทำเส้นทางเดินศึกษาสมุนไพรตามธรรมชาติ จนถึงแหล่งที่พบกวาวเครือ   
                 2.3.2 ระยะที่ 2    
                       1) จัดเป็นแหล่งสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่ โดยการสำรวจศึกษา ความหลากหลายของสมุนไพร และจัดทำ
ป้ายชื่อบอกสรรพคุณของสมุนไพรที่สำรวจพบ                              
                       2) ส่งเสริมการปลูกกวาวเครือในชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและขยายพันธุ์
                       3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
เห็นควรดำเนินการประสานกลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว            เพื่อประโยชน์ในการการอนุรักษ์สมุนไพรกวาวเครือ