สรุปผลการประชุมอบรมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

วันที่ 6-8 กันยายน 2553
ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

ประธานการประชุม :  นางกัญจนา   ดีวิเศษ     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
:    
          ผู้ป่วยโรคเบาหวาน       จำนวน  45   คน
          วิทยากร                       จำนวน  10   คน
          คณะทำงาน                  จำนวน    5   คน  

วัตถุประสงค์
:
          1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับการดูแลโรคเบาหวานแบบองค์รวมตามธาตุเจ้าเรือน การออกกำลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตน การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบาหวาน เป็นต้น
          2. เพื่อส่งเสริมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน
          3. เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ผลที่ได้  
          1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่อย่างมีความสุข
         2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ ดังกล่าวในสู่ชุมชนและ นอกชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  (ร้อยละ)


          ด้านเนื้อหา   คิดเป็นร้อยละ  89.40 จำแนกได้ดังนี้
                        - ภาพรวมในการประชุม              ร้อยละ    90.80
                        - โปรแกรม/เนื้อหาการประชุม     ร้อยละ    89.20
                        - เอกาสารประกอบการประชุม     ร้อยละ    91.20
                        - ระยะเวลาในการประชุม            ร้อยละ    86.80

          ด้านบริการ  คิดเป็นร้อยละ  86.90  จำแนกได้ดังนี้
                       - ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าอบรม    ร้อยละ  87.80
                       - การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่                            ร้อยละ  89.60         
                       - สถานที่จัดอบรม                                                          ร้อยละ  87.60                 
                       - อาหารว่างและเครื่องดื่ม                                               ร้อยละ  82.60