สาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 3/2553

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม DMS 6 สำนักการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยมี   น.พ.ทนงสรรค์  สุธาธรรม   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทำหน้าที่ประธานการประชุม
         พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ       อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มเป้าหมาย
  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน 21 ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง 12 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
         1. รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
         2. ทบทวน (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
         3. พิจารณาแผนปฏิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2554

ผลที่ได้รับ
         1. รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปี 2553จำนวน 7 แผนงาน  ซึ่งคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ ผลการดำเนินงานรายโครงการ/ผลลัพธ์
         2. คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ภายใต้ภารกิจ 4 ด้าน จำนวน 9 คณะฯ โดยมีมติ ดังนี้
                  2.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ให้เป็นคณะอนุกรรมการฯ ไม่เกิน 2 คณะ ที่เหลือให้คัดเลือกจากผู้ทรง
คุณวุฒิที่ได้คะแนนลำดับถัดไปจากแต่ละกลุ่ม
                  2.2 ให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำข้อมูลและรายละเอียดประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคะแนนลำดับถัดไป มาพิจารณาประกอบ
การคัดเลือกในครั้งต่อไป
         3. คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติในหลักการแผนปฏิบัติงานกองทุนฯ ปี 2554แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการใน
สำนักงานกองทุนฯ และสนับสนุนสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด รวมวงเงิน 15 ล้านบาท ไปก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ทัน
1 ตุลาคม 2553 ส่วนรายละเอียดประกอบและแผนงานอื่นให้นำเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

         นัดหมายประชุมครั้งต่อไป ประมาณปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายน 2553