สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยของชาติ
หรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ และตำรับยาแผนไทยทั่วไป

หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
ครั้งที่ 4/2553

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 09.30-14.00 น.
ณ  ห้องประชุมเบญจกูล  อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม : อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม :   อนุกรรมการ    จำนวน  10 คน
                      คณะทำงาน      จำนวน   8  คน
                      ผู้สังเกตการณ์   จำนวน   3  คน  
วัตถุประสงค์ :
               1. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ตำรับยาแผนไทย จากตำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ตามร่างกฎกระทรวง ฯ เตรียมเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพิจารณา
เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน การประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป
               2. เพื่อพิจารณาชื่อ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย
ชุดใหม

ผลที่ได้ :  
               1. ตำรับยาแผนไทย จากตำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ได้รับการพิจารณาตามร่าง
กฎกระทรวง ฯ เตรียมเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพิจารณา เพื่อเสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประกาศเป็นตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป จำนวน  1,222  รายการ                2. คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย  และปรับแก้ไขอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมตามภารกิจ