สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549
ครั้งที่ 2/2553

วันที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเบญจกูล  อาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (ชั้นใต้ดิน)
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

ประธานการประชุม : อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
       คณะทำงานฯ       จำนวน    8   คน
       คณะทำงาน         จำนวน    2  คน
       ผู้สังเกตการณ์       จำนวน   1  คน

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา
       1. (ร่าง) คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549  
       2. (ร่าง) คู่มือผู้แจ้งการครอบครอง / การปลูกกวาวเครือ
       3. (ร่าง) แผ่นพับ “ การดำเนินการเกี่ยวกับสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)”

ผลที่ได้
       ได้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) ดังกล่าวและส่งไฟล์ข้อมูลที่ปรับแก้ไขแล้วทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E mail) ให้
คณะทำงานฯ นำไปทดลองปฏิบัติพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับแก้ไขให้สมบรูณ์ก่อนนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ให้สำนักงาน
นายทะเบียนทั่วประเทศ