สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
ในพื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน
ครั้งที่ 1/2553


วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล


ประธานการประชุม : อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ     ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  คณะทำงานฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน จำนวน 19 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
          1. รับทราบคำสั่งฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฯ  
          2. พิจารณากรอบแผนและแนวทางการคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร ในพื้นที่ป่าชายเลน
 
ผลที่ได้รับ
          1) ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแผนปฏิบัติการและกิจกรรมดำเนินการ ดังนี้  
                   1.1 จัดอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรในพื้นที่ 10 ชนิด ได้แก่ แสมทะเล, จาก, ขลู่, ผักบุ้งทะเล, มะแว้ง, ตะบูน, ตำลึง, เหงือกปลาหมอ, สำมะงา และตาตุ่มทะเล
                   1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพื้นที่ของแต่ละชุมชน
                        1.2.1 ส่งเสริมเรื่องการปลูกสมุนไพรและผักกินได้ในพื้นที่ เช่น มะแว้ง ชะคราม
                        1.2.2 ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ที่หายาก เช่น ลำพู ลุ่ย คัก ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้จัดทำ
รายละเอียดแผนฯ ดังกล่าวต่อไป
          2) ที่ประชุมได้เสนอให้มีผู้ประสานงานในชุมชนเพื่อประโยชน์ในการประสาน ความร่วมมือ และแจ้งข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน