สรุปสาระสำคัญ
การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายการคุ้มครองจุลชีพ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542


ครั้งที่ 1 วันที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ประธานการประชุม
: อาจารย์กัญจนา ดีวิเศษ    ผู้อำนวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม    เป็นบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลชีพ ภาคกลางและภาคใต้ ประกอบด้วย
                      นักวิจัย นักวิชาการ   จำนวน 40 คน

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ประธานการประชุม :  นายแพทย์สญชัย  วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม    เป็นบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจุลชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค และภาคเหนือ ประกอบด้วย
                      นักวิจัย นักวิชาการ                     จำนวน  29  คน
                      ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนไทย          จำนวน   5  คน
                      เครือข่ายหมอเมืองจังหวัดเชียงใหม่     จำนวน 10  คน
                                                              รวม    45  คน
วัตถุประสงค์
                1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองจุลชีพในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.2542
                2. เพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการคุ้มครองจุลชีพในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ.2542
ผลที่ได้รับ
              1. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนไทย เครือข่ายหมอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้
เกี่ยวกับการคุ้มครองจุลชีพในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และการคุ้มครองจุลชีพ
ในระดับนานาชาติ
                2. แนวทางหรือมาตรการคุ้มครองจุลชีพในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2542 สรุปได้ดังนี้
                     2.1 จัดทำฐานข้อมูล
                     2.2 งานวิจัยสนับสนุน
                     2.3 ส่งเสริมการขยายพันธุ์
                     2.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์