สาระสำคัญการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม DMS 6 สำนักการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


โดยมี   น.พ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทำหน้าที่ประธานการประชุม
             พ.ญ.วิลาวัณย์  จึงประเสริฐ    อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรรมการและเลขานุการ

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะกรรมการฯ จำนวน ๒๑ ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ๑๕ คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
        ๑. รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
        ๒. ทบทวน (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
        ๓. พิจารณาแผนปฏิบัติงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ผลที่ได้รับ
        ๑.คณะกรรมการฯให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายใต้ภารกิจ ๔ ด้าน จำนวน ๙ คณะฯ โดยมีมติ ดังนี้
                 ๑.๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ได้   ไม่เกิน ๒ คณะ ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งความจำนงและเสนอชื่อตนเองเพื่อรับการแต่งตั้งในแต่ละคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยแต่ละคณะฯ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๓ ท่าน สำหรับคณะฯ ที่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ครบ  ให้มีพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนนลำดับถัดไปจากบัญชีรายชื่อ   แต่ละกลุ่ม  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้เห็นชอบ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  
                 ๑.๒ คณะกรรมการฯ มีมติให้ความเห็นชอบในองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯทั้ง ๙ คณะ ภายใต้ภารกิจ ๔ ด้าน ได้แก่
                 ๑. ภารกิจด้านคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                   ๑) คณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย
                   ๒) คณะอนุกรรมการคุ้มครองสมุนไพร                                                                
                   ๓) คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด
                   ๔) คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย
                   ๕) คณะอนุกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย

                 ๒. ภารกิจด้านกฎหมาย  
                   ๖) คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายการแพทย์แผนไทย

                 ๓. ภารกิจด้านสนับสนุนการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                   ๗) คณะอนุกรรมการพิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
                   ๘) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

                 ๔. ภารกิจด้านการแพทย์พื้นบ้าน
                   ๙) คณะอนุกรรมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน
โดยยอมรับหลักการ
                 ๑) ให้มีคณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้เกิน ๒ คน/คณะ
                 ๒) ให้ปรับข้อความ และตรวจสอบความถูกต้อง
                 ๓) ผู้แทน ๑ หน่วยงาน และผู้แทนหน่วยงานในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ไม่ควรได้รับการแต่งตั้งในคณะอนุกรรมการฯ มากกว่า ๓ คณะ
                 ๔) กรณีแต่งตั้งตัวบุคคลให้ใช้เฉพาะชื่อตัว-ชื่อสกุล เพียงอย่างเดียว กรณีแต่งตั้งชื่อหน่วยงาน  ให้ใช้คำว่า “ผู้แทนหน่วยงาน...” ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ จะได้เสนอคำสั่งทั้ง ๙ คณะ ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป
        ๒. คณะกรรมการฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติงานกองทุนฯ ปี ๒๕๕๔ ทุกแผนงาน และแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ ให้เพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มประชาชน/วิทยุท้องถิ่นให้มากขึ้น
        ๓. เสนอให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน/ประชุมสัญจร  ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับประเด็น เนื้อหาและวาระที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ
        ๔. นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป