สรุปสาระสำคัญ
การประชุมเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  
ณ ห้องประชุม Amethyst  โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุร
     

                           

โดยมี   อาจารย์ชมพูนุท  ช่วงโชติ
             สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ทำหน้าที่ประธานการประชุม
กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่    ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                                      ผู้แทนนายทะเบียน ๗ จังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน

วัตถุประสงค์    เพื่อพิจารณาและจัดทำ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ๗ พื้นที่ ได้แก่
                      ๑) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก
                      ๒) พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม
                      ๓) พื้นที่อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
                      ๔) พื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
                      ๕) พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ จังหวัดกำแพงเพชร
                      ๖) พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
                      ๗) พื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

ผลที่ได้รับ
                 ๑. ซักซ้อมความเข้าใจกรอบและแนวทางการจัดทำร่างแผนจัดการฯ
                 ๒. ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนจัดการฯ ทั้ง ๗ พื้นที่ โดยมีแผนงานและแนวทางดำเนินงาน ๔ ด้านตามมาตรา ๕๗
                 ๓. ที่ประชุมมีมติ
                         ๓.๑ มอบผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดทำข้อมูลลักษณะความโดดเด่น  และจุดสำคัญของพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูลังกา จังหวัดนครพนม และพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด กาญจนบุรี หรือพื้นที่อื่นๆ (ถ้ามี) ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเพิ่มเติมในส่วนของหลักการและเหตุผล สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญของข้อมูลพื้นที่ดังกล่าว
                         ๓.๒ มอบผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดที่เกี่ยวข้องปรับการเขียนรายละเอียดแผนงาน มาตรการและแนวทาง กิจกรรม และเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น และให้สอดคล้องกับข้อมูลและสถานการณ์จริงของแต่ละพื้นที่
                         ๓.๓ มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานผู้แทนนายทะเบียนจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับ (ร่าง) แผนจัดการฯ ในภาพรวม                   ๔. ฝ่ายเลขานุการ จะได้เสนอ (ร่าง) แผนจัดการฯ ทั้ง ๗ พื้นที่ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป