สรุปผลการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2553  

วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประธานการประชุม :  น.พ.สญชัย วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะทำงานฯ จำนวน 14 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ในพื้นที่เขต
อนุรักษ์ภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร 

ผลที่ได้รับ
1. รับทราบองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ
2. พิจารณาและเห็นชอบ
        1) กรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภูผากูด ประกอบ
ด้วยแผนการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่
                1) ด้านอนุรักษ์ 
                2) ส่งเสริมการปลูก 
                3) สนับสนุนเครือข่าย/ชมรมให้เกิดการมีส่วนร่วม 
                4) ให้มีศูนย์รวมวัตถุดิบสมุนไพรครบวงจร 
                5) ใช้ประโยชน์ ในระดับชุมชน ผลิตยาในสถานบริการสุขภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้/ถ่ายทอด และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
        2) มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดลำดับความสำคัญพร้อมจัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับตามแผนงาน 5
ด้านดังกล่าว ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อประสานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โอนเงินสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนจัดการฯ
ในวงเงิน 500,000 บาทต่อไป  
        3) มอบสำนักงานสาธารณสัขจังหวัดมุกดาหาร ประสานกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ เพื่อขออนุญาตจัดทำฝายชะลอน้ำใน
พื้นที่ภูผากูด โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำบก