สรุปสาระสำคัญ
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร
และบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร สัญจร ครั้งที่ 1/2553
ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2553  
ณ จังหวัดเชียงราย


ประธานการประชุม : น.พ.สญชัย วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนนายทะเบียนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องระดับพื้นที่
                          จำนวน 28 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อ
     1. ติดตามผลการดำเนินงานสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 25 พื้นที่ 24 จังหวัด
     2. พิจารณารายงานผลการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 5 พื้นที่ ได้แก่
          - พื้นที่ป่าชุมชนขุนน้ำวอง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
          - พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง
          - พื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) จังหวัดสุโขทัย
          - พื้นที่ป่าชุมชนแม่ยวมฝั่งขวา  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          - พื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
     3. ทัศนศึกษาสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนขุนน้ำวอง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ผลที่ได้รับ
     1. คณอนุกรรมการฯ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน 24 พื้นที่ 25 จังหวัด                
          - พื้นที่เป้าหมายปี 2551 จำนวน 12 แห่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแล้ว 4 แห่ง และอยู่ระหว่างจัดทำร่างแผนเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ 6 แห่ง ที่เหลือขยายเวลาการสำรวจศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เพิ่มขึ้น
          - พื้นที่เป้าหมายขยายผลปี 2552 จำนวน 13 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการสำรวจ ศีกษาสมุนไพรในพื้นที่
     2. คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาผลการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 5 แห่ง และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ดังนี้  
          2.1 จัดทำแปลงตัวอย่างการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ สามารถเป็นตัวแทนของพื้นที่ได้ โดยมีทีม
นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง นักพฤกษศาสตร์ หมอพื้นบ้าน และเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งแปลงดังกล่าว
          2.2 ควรดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
                    1) สำรวจ ศึกษาสมุนไพรในพื้นที่เป้าหมาย
                    2) ประสานเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด/พื้นที่
                    3) จัดทำ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เป้าหมาย
                    4) กำกับติดตามและบริหารจัดการตามแผนจัดการฯ
          2.3 จัดทำ Herbarium ของสมุนไพรให้เป้นไปตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และนำส่งกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมป่าไม้
          2.4 การรายงานผล/การนำเสนอให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนด ควรมีข้อมูลด้านสถานการณ์ของพื้นที่ สภาพปัญหา
ภาวะคุกคาม ปัจจัยด้านสังคม รวมทั้งข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่และการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร ตลอดจนสถานการณ์การมีส่วนร่วม
/ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
     3. มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างกรอบแนวทาง
          3.1 การสำรวจ ศึกษาสมุนไพร และการวางแปลงตัวอย่าง
          3.2 การขออนุญาตเข้าไปทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ
          3.3 การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  และการนำเสนอผลงานในที่ประชุม

และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมฯ ครั้งต่อไป